HAPPY DANCERS HALLITUS

Puheenjohtaja Kati Koivisto

Varapuheenjohtaja Riitta Koivisto

Sihteeri Sanna Anttila

Rahastonhoitaja Pirjo Koskinen

Jäsenrekisteri Kati Koivisto

Tiedotus Johanna Laihoniemi

Jäsenet Kirsti Tommila

Sähköposti: klubi@happydance.fi
Pankkiyhteys: FI03 57008120285080

 

Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Happy Dancers Klubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Pori.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tavoitteena on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia jäsentensä yhdyssiteenä, edistää suomalaisen lavatanssikulttuuriperinteen säilymistä, kehittää ja tuoda tunnetuksi kaikkea tanssia.

Tarkoituksiensa toteuttamiseksi yhdistys
1) Pyrkii yhteistyöhön muiden tanssikulttuuria harrastavien yhteisöjen kanssa,
2) Järjestää valmennus-, kilpailu- ja näytöstilaisuuksia sekä muita tanssitapahtumia ja bussimatkoja
3) edistää tiedonvälitystä tanssiurheilua ja -kulttuuria koskevissa asioissa, järjestämällä tiedotus- ja valistustilaisuuksia,
sekä harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa
4) liittyy tarvittaessa jäseneksi alan valtakunnallisiin keskusjärjestöihin,
5) edustaa jäseniään koti- ja ulkomailla,
6) järjestää voittoa tavoittelematta tanssikursseja ja virkistystoimintaa

Yhdistyksellä ei ole puoluepoliittisia tarkoitusperiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja, myymällä toimintaansa liittyviä pienimuotoisia kannatustuotteita ja mainostilaa julkaisuissaan sekä järjestämällä esityksiä. Yhdistyksellä voi olla kahvilatoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa. Yhdistys voi kerätä varoja myös järjestämällä asianomaisella luvalla
arpajaisia, keräyksiä tai erilaisia juhlatilaisuuksia sekä osallistumalla muiden järjestämiin tilaisuuksiin. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3 § Jäsenet

Kausijäseneksi voi liittyä jokainen hallituksen hyväksymä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö.

Varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä varsinaisen jäsenen suositteleman henkilön, joka sitoutuu edustamaan yhdistystä ja tanssiharrastusta, toimimaan yhdistyksen eduksi yhteistoiminnassa muiden jäsenten kanssa sekä noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön ja säätiön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka erittäin ansiokkaalla tavalla on tukenut yhdistyksen pyrkimyksiä tai jolle yhdistys muuten tahtoo osoittaa erityistä kunnioitustaan.

Jäsenhakemus tehdään kirjallisesti hallitukselle. Jäseneksi liittyvän on annettava tarvittavat henkilötiedot itsestään yhdistyksen jäsenluetteloa varten.

4 § Jäsenen velvollisuudet

Jäsenellä on velvollisuus maksaa voimassaoleva, vuosittainen jäsenmaksu. Kausijäsenten, varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruuden ja maksuohjelman erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous. Mahdollisesta ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä päättää yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kunniajäsenet ovat jäsenmaksuista vapaat.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotetulla on oikeus valittaa asiasta yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Jäsenyys on voimassa, kunnes valitus on käsitelty yhdistyksen kokouksessa. Jos erottamispäätöksestä ei valiteta, päätöksen katsotaan astuneen voimaan.

6 § Hallitus

Hallituksen on lakien sekä yhdistyksen sääntöjen ja päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallitus edustaa yhdistystä.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kaksi – kymmenen (2-10) varsinaista jäsentä, sekä nolla – neljä (0-4) varajäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on vähintään puolet muista jäsenistä paikalla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

  1.  Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat.
  2. Panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset.
  3. Hoitaa huolellisesti yhdistyksen hallintoa ja taloutta sekä huolehtia tilinpidosta sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistamisesta.
  4. Valmistella seuraavan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
  5. Valita toimikuntien puheenjohtajat.
  6. Huolehtia yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavan toiminnan järjestämisestä ja tarvittaessa toimihenkilöiden valitsemisesta.
  7. Edustaa yhdistystä.
  8. Pitää jäsenluetteloa, hyväksyä kausi- ja varsinaiset jäsenet sekä kannattajajäsenet.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenrekisterivastaava ja rahastonhoitaja kukin yksin.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi sekä toimintakausi on ensimmäisenä vuotena 20.8.2012- 31.12.2012. Ja seuraavana vuonna 1.1.2013-31.12.2013.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitun toiminnantarkastajan tulee suorittaa tarkastuksensa ja antaa siitä kertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Kertomus tulee osoittaa yhdistyksen kevätkokoukselle, ja sen pitää sisältää ehdotus vastuuvapauden myöntämisestä tai kieltämisestä ja viimeksi mainitussa tapauksessa esitys tarpeellisista toimenpiteistä.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen kokouksessa ovat oikeutettuja olemaan läsnä ja käyttämään puheoikeutta kaikki yhdistyksen jäsenet.
Äänestyksiin, vaaleihin ja päätöksentekoon ovat oikeutettuja kuitenkin vain varsinaiset jäsenet, jotka ovat suorittaneet erääntyneet jäsenmaksunsa vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni.

Kannattaja-, kausi- ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta niitä asioita, joissa näiden sääntöjen tai Yhdistyslain mukaan vaaditaan määräenemmistö kokouksissa annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee henkilövalinnoissa arpa, muissa kysymyksissä voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide.

Yhdistyksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnä olleiden nimet, kannatetut ehdotukset, äänestykset ja tehdyt päätökset. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan ja sen varmentavat oikeaksi kokouksen valitsemat pöytäkirjan tarkastajat.

9.1 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta.

Kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä aikana maalis-toukokuussa.